top of page

BETONREPARATIES BINNEN DE NBS BESTEKSYSTEMATIEK

Binnen de NBS besteksystematiek in hoofdstuk 21 betonwerk paragrafen 24 t/m 25 is veel aandacht besteed aan de uitwerking van het repareren en beschermen van beton constructies. Dit hele proces is gebaseerd op de normenserie EN 1504 voor zowel de producten als de uitvoering. Dit heeft grote gevolgen voor de beschrijving in het bestek en de eisen van uitvoering en rapportage waaraan een aannemer vanhet werk moet voldoen.

betonreparatie.jpg

De EN 1504 normen serie


De producten worden gecategoriseerd onder de delen 2 t/m 7:
■ EN 1504 - 2 oppervlaktebeschermingsproducten;
■ EN 1504 - 3 constructieve en niet-constructieve reparatie;
■ EN 1504 - 4 constructieve hechting;
■ EN 1504 - 5 betoninjectie;
■ EN 1504 - 6 verankering van wapeningsstaal;
■ EN 1504 - 7 versterking van corrosiebescherming.


De uitvoering van de reparaties wordt gecategoriseerd onder de delen 9 en 10:


■ EN 1504 - 9 principes voor het gebruik van producten en systemen;
■ EN 1504 - 10 toepassing van producten op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing op het     werk.

De EN 1504-9 principes voor het gebruik van producten en
systemen:

1. Informatie over de constructie

Binnen het deel 9 van de EN 1504 zijn de principes opgenomen met de daarbij behorende
Informatie over de constructie. Bij de aanvang van een project wordt een studie
uitgevoerd om informatie te verzamelen over de constructie.

 

2. Beoordelingsproces
Er dient een diepgaand onderzoek te worden verricht naar de zichtbare en nog niet
zichtbare gebreken van een constructie, teneinde de basisoorzaken van de schade
aan te pakken. Dit onderzoek wordt gebruikt om te beoordelen of de constructie nog
in staat is om zijn functie te vervullen.


3. Managementstrategie
Bij het besluit over de acties die nodig zijn om aan toekomstige constructie-eisen te
voldoen, kan de eigenaar kiezen uit een aantal opties, afhankelijk van de uitkomst
van de betoninspectie.

 

4. Ontwerp van de reparatiewerkzaamheden
De desbetreff ende Principes voor bescherming en reparatie moeten worden gedefinieerd conform EN 1504-9 en de opties voor reparatie die opgenomen zijn in de
managementstrategie. Na selectie van de desbetreffende Principes conform EN 1504-9, dient de constructeur ook rekening te houden met het beoogde gebruik van de constructie.

 

5. Reparatiewerkzaamheden
Op basis van de desbetreff ende Principes die geselecteerd zijn conform EN 1504, wordt vervolgens de geschikte werkmethode gekozen. De voorbereiding van het
oppervlak, de toepassing en de kwaliteitscontroleprocedure voor de reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de in deel 10 van
EN 1504 opgenomen aanbevelingen.

 

6. Aanvaarding van de reparatiewerkzaamheden
Aan het eind van elk project dienen complete rapporten van alle bij de werkzaamheden gebruikte materialen te worden verschaft voor raadpleging in de toekomst. EN 1504-10 producten op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing op het werk. De EN 1504-10 biedt een leidraad voor de kwaliteitsbeheersing die relevant is voor de uitvoering op de bouwplaats. Procedures voor kwaliteitsbeheersing en checklists ter ondersteuning van de bouwopzichter en het overall management van betonreparatie-
en beschermingsprojecten.

 

Het bestek


Nadat de werkzaamheden overeenkomstig de EN 1504-9 zijn uitgevoerd, moet dit beschreven worden in het bestek. In
de beschrijving moet tevens het juiste principe worden aangegeven en de inspectie tijdens de werkzaamheden.
Daarnaast moet ook het juiste product worden opgenomen bij de beschrijving. NBS heeft er in zijn systematiek voor
gezorgd dat de juiste principes altijd gekoppeld zijn aan de juiste producten, zodat dit geen fouten in de beschrijving
op kan leveren.

 

NBS heeft naast de EN 1504-9 en EN1504-10 de BRL 3201 - Het technisch repareren en beschermen van beton -
opgenomen in haar systematiek. De BRL 3201 is bijna in zijn geheel gebaseerd op de EN 1504-9 en EN 1504-10 en stelt
Nederlandse betonrepartie bedrijven in staat een procescertificaat te bemachtigen. Dit geeft de opdrachtgever enige zekerheid dat de eisen in relatie tot het
toe te passen principe, juist worden uitgevoerd. Het is overigens de keuze van de bestekschrijver zelf of hij dit werk wil laten uitvoeren door een bedrijf dat het procescertificaat voert en geen verplichting in de database.

 

Het volgende voorbeeld geeft aan hoe NBS een uitwerking heeft gegeven aan het repareren van beton o.b.v. van de EN
1504 normenserie:

betonwerk bestektekst.jpg
bottom of page